ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De besloten vennootschap Optima Forma Fitness B.V., Noord 63 te (2931 SJ) Krimpen aan de Lek (Gemeente Nederlek), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24306506. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Optima Forma Fitness B.V. (hierna: “gebruiker”) doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 Bij strijd tussen de inhoud van de door gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit die overeenkomst.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief montage- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst
3.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door gebruiker.

Artikel 4: Indexering
4.1 Gebruiker is gerechtigd om de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 5: Huurtermijn
5.1 Huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden, ingaande vanaf de datum van ondertekening van de onderliggende overeenkomst.
5.2 Het abonnement kan steeds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen.


Artikel 6: Onderhoud en reparaties
6.1 Gebruiker zal door haar verhuurde apparaten gedurende de huurperiode onderhouden en waar nodig reparaties verrichten. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van vervanging van batterijen, netsnoeren en verbindingskabels, deze worden steeds voor rekening van huurder vervangen c.q. schoongemaakt tenzij huurder aantoont dat deze bij aanvang van de huur reeds ondeugdelijk waren en huurder zulks binnen 48 uur na installatie schriftelijk aan gebruiker heeft gemeld. Ter uitvoering van de hierboven genoemde verplichting is gebruiker gerechtigd het apparaat of enig onderdeel daarvan voor reparaties terug te nemen en/of te vervangen door een gelijk of gelijksoortig apparaat
6.2 Voor reparaties, onderhoud of het gebruik van een vervangend apparaat zullen door gebruiker geen extra kosten of voorrijkosten in rekening worden gebracht, tenzij de reparaties en/of het onderhoud voor rekening van huurder komt.
6.3 Het is huurder niet toegestaan om aan de apparatuur reparaties te (laten) verrichten behoudens de vervanging van batterijen, netsnoeren en verbindingskabels. Voorts is het de huurder niet toegestaan om in het apparaat aangebrachte zegels te verbreken of in of aan het apparaat enige wijziging aan te (laten) brengen.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling vindt plaats middels automatische incasso.
7.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop betreft dit de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
7.3 Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid gebruiker
8.1 Gebruiker is aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan gebruiker toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
8.2 Als het voor gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van schade beperkt tot het bedrag dat door de gebruiker voor de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
8.3 De wederpartij vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken de in artikel 10 lid 1 en artikel 10 lid 2 te buiten gaan.
8.4 De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van gebruiker en/of haar werknemers.
8.5 Gebruiker is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. Gebruiker zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
8.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van gebruiker.

Artikel 9: Verplichtingen huurder
9.1 Huurder is verplicht het apparaat in zijn eigen bezit te houden en te behandelen als een goed huisvader. Het is huurder verboden het apparaat op een ander adres te houden dan het in de huurovereenkomst vermelde adres, behoudens schriftelijke toestemming van gebruiker.
9.2 Het is huurder verboden het apparaat, of enig onderdeel daarvan, te verkopen, te verpanden, onder te verhuren of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of het apparaat op enigerlei wijze te bezwaren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid huurder
10.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gebruiker lijdt ten gevolge van verlies, diefstal en/of beschadiging van het apparaat gedurende de periode dat de huurder het apparaat feitelijk onder zich heeft, danwel onder zich had behoren te hebben, te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzake te geven. Bij een eventuele uitkering van een verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Huurder verplicht zich er jegens gebruiker toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.

Artikel 12: Bezorgkosten
12.1 De kosten voor verzending van het apparaat aan de huurder zijn voor rekening van gebruiker. De kosten voor retournering van het apparaat bij beëindiging van de huurovereenkomst zijn voor rekening van de huurder. 12.2 Gebruiker is gerechtigd de retourkosten te verrekenen met een eventuele borg.

Artikel 13: Ontbinding
13.1 De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt.

Artikel 14: Einde van de huurovereenkomst
14.1 De huurder dient het apparaat uiterlijk op de dag waarop de huurovereenkomst eindigt ter beschikking te stellen aan gebruiker danwel, naar keuze van gebruiker, het uiterlijk op die dag aan gebruiker geretourneerd te hebben.

Artikel 15: Koopoptie
15.1 Indien een koopoptie wordt overeengekomen, zal huurder van deze optie slechts gebruik kunnen maken aan het einde van de overeengekomen huurperiode mits huurder alle verplichtingen uit de huurovereenkomst volledig is nagekomen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten

HUURPROGRAMMA
Huur een WaterRower
voor € 12.50 per week

Informatie --->
WATERROWER | NOHRD Benelux
Noord 63
2931 SJ Krimpen aan de Lek
Nederland

Tel.: +31 (0)180 590 697
email: info@waterrower.nl

KVK/CoC Rotterdam nr. 24306506
BTW/VAT nr. NL818193219B01

Openingstijden kantoor ma - vrij | 9 - 17 uur
Showroom alleen open op afspraak

WATERROWER | NOHRD Benelux is een onderdeel van Optima Forma Fitness BV
Copyright © 2001 - 2023 WATERROWER|NOHRD Benelux | Optima Forma Fitness | All rights reserved.