Garantie

Gelimiteerde Garantie


WaterRower Benelux (Optima Forma Fitness bv) hanteert de garantievoorwaarden zoals deze door WaterRower Intl. en NOHrD GmbH zijn opgesteld.

  • Wat wordt door deze garantie gedekt:

WaterRower Benelux ("Optima Forma Fitness bv") zal, in zijn werkplaats of aangewezen servicepunt, ieder onderdeel repareren en/of vervangen waarvan aantoonbaar is gebleken dat deze door een productie- of montagefout vanuit de fabriek defect is gegaan. Deze gelimiteerde garantie is van toepassing voor één (1) jaar vanaf de datum dat het betreffende product het magazijn van WaterRower Benelux heeft verlaten en is uitbreidbaar tot drie (3) jaar op onderdelen en vijf (5) jaar op het hout door het product te registreren, binnen een jaar na de aankoop.

Op alle door WaterRower Benelux, of een aangewezen servicepunt, geleverde vervangende onderdelen is een garantie van negentig (90) dagen van toepassing.

De gelimiteerde garantie is van toepassing voor de originele koper van het product (of vervangend onderdeel) en is niet overdraagbaar op een ander.

  • Hoe kan ik als klant aanspraak maken op de garantie service?

Wanneer u in aanmerking wenst te komen voor een aanspraak op de garantie dient u het defecte product of onderdeel terug te sturen naar het magazijn van WaterRower Benelux of een aangewezen servicepunt. U dient WaterRower Benelux op voorhand te informeren over uw voornemen om een product of onderdeel te willen terugsturen, om zodoende hiervan eerst een bevestiging van WaterRower Benelux te ontvangen.

  • Verantwoordelijkheid van de aanvrager

U bent als aanvrager (van de garantie service) verantwoordelijk voor het deugdelijk inpakken van het defecte product of onderdeel ter voorkoming van schade welke kan ontstaan tijdens het verzenden. WaterRower Benelux is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het defecte product of onderdeel welke is ontstaan tijdens het verzenden.

  • Wat zal WaterRower Benelux doen?

WaterRower Benelux zal ieder product of onderdeel onderzoeken, repareren of vervangen, naar goeddunken van WaterRower Benelux, en het gerepareerde of vervangende onderdeel kosteloos naar de aanvrager van de garantie terugsturen. Voor het terugsturen zal gebruikt worden gemaakt van standaard verzendopties, bij een alternatieve verzendoptie, welke op verzoek van de garantie aanvrager moet worden gekozen, kunnen er kosten worden berekend. Wanneer na onderzoek blijkt dat de garantieaanspraak onterecht is zullen eventuele reparatiekosten dan wel verzendkosten worden doorberekend aan de garantie aanvrager. WaterRower Benelux zal voor dat de reparatie of het retoursturen wordt uitgevoerd contact hierover opnemen met de garantie aanvrager.

  • Deze gelimiteerde garantie is niet van toepassing en/of vervalt bij/wanneer;
(a) Onjuiste montage van het product;
(b) Het product niet is of wordt gebruikt waar het voor ontworpen is;
(c) de tank (WaterRower) van het product teveel wordt gevuld, zoals uitgelegd in de Montagehandleiding van het product;
(d) een ander product wordt gebruikt voor het onderhoud van het water in de tank dan die door de fabrikant wordt aanbevolen cq geleverd;
(e) gebruik van ongeschikte middelen, zoals omschreven in de uitleg voor preventief onderhoud in de Gebruikershandleiding van het product;
(f) opslag en/of gebruik van het product in slecht weer, inclusief maar niet gelimiteerd tot extreme temperaturen en vochtigheid;
(g) ongeluk, misbruik, oneigenlijk gebruik, verkeerde toepassing of als het gevolg van modificaties anders dan die toegestaan door de fabrikant;
(h) onjuist preventief onderhoud zoals omschreven in de Gebruikershandleiding van het product.

  • Restrictie op andere schades;

WaterRower Benelux (Optima Forma Fitness bv) is niet aansprakelijk voor enige directe, gevolg-, incidentele, indirecte of speciale schade onder deze gelimiteerde garantie of enige impliciete garantie die zich kan voordoen onder het recht in uw land. Sommige landen staan uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, de bovenstaande beperking of uitsluiting is dan mogelijk niet op u van toepassing.

Op ieder geschil wat voortvloeit uit de bepalingen van deze gelimiteerde Garantie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Aanvullende informatie over onderdelen, montage, preventief onderhoud en handleidingen, als benoemd in deze gelimiteerde garantie, kan worden gevonden op www.waterrower.nl/wr/service

HUURPROGRAMMA
Huur een WaterRower
voor € 12.50 per week

Informatie --->
WATERROWER | NOHRD Benelux
Noord 63
2931 SJ Krimpen aan de Lek
Nederland

Tel.: +31 (0)180 590 697
email: info@waterrower.nl

KVK/CoC Rotterdam nr. 24306506
BTW/VAT nr. NL818193219B01

Openingstijden kantoor ma - vrij | 9 - 17 uur
Showroom alleen open op afspraak

WATERROWER | NOHRD Benelux is een onderdeel van Optima Forma Fitness BV
Copyright © 2001 - 2023 WATERROWER|NOHRD Benelux | Optima Forma Fitness | All rights reserved.